Opći uvjeti poslovanja

Temeljem Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Consul d.o.o., a u skladu s člankom 18. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, uprava drušva dana 2. travnja 2009.g. donosi

OPĆE UVJETE POSLOVANJA

AGENCIJE ZA PROMET NEKRETINAMA

(p r i je d l o g)
 
Opće odredbe
 
Članak 1.

Ovim aktom uređuju se opći uvjeti za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina (u nastavku: uvjeti) agencije Benelli nekretnine (u nastavku: posrednik), koja posluje u sastavu trgovačkog društva Consul d.o.o. Split, sa uredima u Splitu i Makarskoj.

Članak 2.

Agencija obavlja poslove posredovanja u prometu nekretnina i to :

-      posredovanje u prodaji nekretnina

    posredovanje u kupnji nekretnina

    posredovanje u zamjeni nekretnina

     

    Članak 3.

    Poslove posredovanja posrednik obavlja temeljem Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina, koji se sklapa s nalogodavcem u pisanom obliku i na određeno vrijeme.

    Ako ugovorne strane ne dogovore rok na koji sklapaju ugovor o posredovanju, smatrat će se da je isti sklopljen na rok od 12 mjeseci, te se može sporazumom stranaka više puta produžavati.

    Ugovorom o posredovanju nalogodavac se može izričito obvezati da za posredovani posao neće angažirati ni jednog drugog posrednika – isključivo posredovanje, u kojem slučaju se primjenjuje članak 16. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina.


    Obveze posrednika

    Pri obavljanju posredovanja u prodaji nekretnine, posrednik je dužan obaviti slijedeće radnje :

    izvršiti uvid u isprave kojima prodavatelj dokazuje vlasništvo na predmetnoj nekretnini, te druge isprave vezane za status nekretnine,

    upozoriti prodavatelja na eventualne nedostatke u svezi s neurednim zemljišnoknjižnim stanje nekretnine, nedostatak građevinske ili uporabne dozvole, obvezu primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnom prometu, sukladno posebnim propisima,

    upoznati prodavatelja s prosječnom tržišnom cijenom sličnih nekretnina,

    obaviti potrebne radnje radi prezentacije nekretnine na tržištu, oglašavanjem na internet stranicama, u dnevnom tisku i na druge odgovarajuće načine,

    nastojati naći i dovesti u vezu s prodavateljem osobu zainteresiranu za kupnju predmetne nekretnine, te ga obavještavati o svim okolnostima važnim za namjeravani posao

    posredovati u pregovorima prodavatelja i potencijalnog kupca, te nastojati da dođe do sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnine,

    upozoriti prodavatelja na pravne posljedice neispunjavanja preuzetih obveza prema kupcu,

    čuvati osobne podatke prodavatelja, a po njegovom pisanom nalogu čuvati podatke o nekretnini kao poslovnu tajnu.


    Članak 5.

    Pri obavljanju posredovanja u kupnji nekretnine, posrednik je dužan obaviti slijedeće radnje:

    pružiti kupcu informaciju o svim nekretninama kojima, u okviru njegovog interesa, raspolaže,

    upoznati kupca s prosječnom tržišnom cijenom sličnih nekretnina,

    informirati kupca o vlasništvu predmetne nekretnine, te o drugim činjenicama vezanim za status iste,

    upozoriti kupca na eventualne nedostatke i moguće rizike u svezi s neurednim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, nedostatke građevinske ili uporabne dozvole, te na druge moguće nedostatke, koji su poznati,

    upozoriti kupca na stvarna ili druga prava upisana u korist trećih osoba na nekretnini, te na pravo prvokupa i ograničenja u pravnom prometu, sukladno posebnim propisima,

    omogućiti kupcu pregled nekretnine za kupnju koje je zainteresiran,

    nastojati naći i dovesti u vezu s kupcem prodavatelja predmetne nekretnine, te ga obavještavati o svim okolnostima važnim za namjeravani posao,

    posredovati u pregovorima kupca i prodavatelja, te nastojati da dođe do sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnine,

    upozoriti kupca na pravne posljedice neispunjavanja preuzetih obveza prema prodavatelju,

    čuvati osobne podatke kupca.

     

    Članak 6.

    Pri obavljanju posredovanja u zamjeni nekretnina, posrednik je obvezan prema nalogodavcima postupiti na način opisan u  čl. 3. i 4. ovih Uvjeta, te nastojati da dođe do sklapanja ugovora o zamjeni predmetnih nekretnina.

     

    Obveze nalogodavca

     

    Članak 7.

    Sklapanjem ugovora o posredovanju nalogodavac (prodavatelj ili kupac nekretnine) se obvezuje :

    obavjestiti posrednika o svim okolnostima važnim za obavljanje posredovanja i predočiti mu sve podatke o nekretnini, osobito opis nekretnine i cijenu,

    dati na uvid isprave koje dokazuju pravo vlasništva, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet prodaje, te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete na toj nekretnini,

    dati na uvid posredniku lokacijsku, građevinsku, odnosno uporabnu dozvolu, te dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani,

    osigurati posredniku i potencijalnom kupcu razgledanje nekretnine,

    nakon sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnine, odnosno nakon sklapanja predugovora kojim se obvezao sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnine, ako su se posrednik i nalogodavac tako sporazumjeli, isplatiti posrednuku posredničku naknadu – proviziju.

    Ako je to izričito ugovoreno, naknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,

    obavijestiti posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s predmetnim posredovanjem, a posebno o promjenama vezanim za vlasništvo i cijenu nekretnine.

     

    Posrednička naknada (provizija)

     

    Članak 8.

    Za obavljeno posredovanje u prometu nekretnina, u skladu s čl. 4., 5. i 6. ovih Uvjeta, posrednik naplaćuje proviziju u visini do 6% prodajne cijene, a koju će stranke utvrditi ugovorom o posredovanju.

    Posrednik stječe pravo na naknadu nakon sklapanja ugovora za koji je posredovao, odnosno nakon sklapanja predugovora, ako su posrednik i nalogodavac tako ugovorili.

    Ukoliko nalogodavac, nakon isteka ugovora o posredovanju ili mimo posrednika, sklopi s trećom osobom ugovor koji je pretežito posljedica posrednikovog djelovanja, posrednik ima pravo na naknadu u roku ne dužem od trajanja sklopljenog ugovora o posredovanju.


    Završne odredbe:

    Članak 9.

    Na sve odnose između posrednika i nalogodavca koji nisu regulirani ovim Uvjetima ili ugovorom o posredovanju, primjenjivat će se neposredne odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima.

   
    Članak 10.

    Ovi uvjeti primjenjuju se od dana donošenja, a istaknut će se na vidljivom mjestu u uredu posrednika.

    Izmjene i dopune Uvjeta može izvršiti Uprava društva, u pisanom obliku i u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.

     

    U Splitu, 2. travnja 2009.g.                                                                                                      Uprava društva
© 2014 sva prava pridržana, Consul d.o.o.